Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde worden verricht op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale content gedurende een bepaalde periode;
Duurzaam medium: elk hulpmiddel - waaronder e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een op het doel afgestemde periode kan worden geraadpleegd of gebruikt. waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Model herroepingsformulier: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese model herroepingsformulier;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: Wereldhandelsmode

Handelend onder de naam (namen): PrintFreakz


Zakelijk en bezoekadres:

Vlasakker 3

3417 XT Montfoort

Telefoonnummer: +31 (0) 348-469449

Toegankelijkheid: Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

E-mailadres: customerservice@printfreakz.com


Nummer van de Kamer van Koophandel: 30287201

BTW-identificatienummer: NL001987889B43

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daaraan verbonden voorwaarden voldoet.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Uiterlijk bij de bezorging van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument zal de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitsluiten van het herroepingsrecht;
informatie over garanties en bestaande dienstverlening na aankoop;
de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

De consument kan een overeenkomst betreffende de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van de ontbinding, maar is niet verplicht deze reden(en) op te geven.
2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem vooraf aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
in geval van overeenkomsten met betrekking tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

De consument kan een dienstverleningsovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd gedurende ten minste 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar verplicht hem niet tot opgave van de reden(en).
4. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
5. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager zijn geleverd en die niet van het herroepingsrecht in kennis zijn gesteld:
Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, vervalt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan wat in lid 1 is toegestaan.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien de ondernemer niet alle wettelijke voorgeschreven informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan de ondernemer kenbaar te maken door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
2. De consument zal het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoelde mededeling, aan (een gevolmachtigde van) de ondernemer retourneren dan wel afgeven. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.
De consument heeft zich in ieder geval aan de retourtermijn gehouden indien hij het product vóór het verstrijken van de bedenktijd retourneert. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en met inachtneming van de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de consument.
De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten zelf dient te dragen of indien de ondernemer aangeeft dat hij deze kosten zelf zal dragen, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
3. Indien de consument na een uitdrukkelijk verzoek daartoe de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, tijdens de bedenktijd herroept, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat in verhouding staat tot het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van de verbintenis.
2. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of het leveren van water, gas of elektriciteit die niet gereed zijn voor verkoop in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid, noch voor de levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming gedurende de bedenktijd.
De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd, indien:
hij niet vóór het einde van de bedenktijd uitdrukkelijk heeft toegezegd met de uitvoering van de overeenkomst te zullen beginnen;
hij bij het geven van zijn instemming niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren; of
de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Indien de ondernemer de mededeling van de herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, zal hij na ontvangst van de mededeling onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.
2. De ondernemer zal alle door de consument gedane betalingen, inclusief de door de ondernemer in rekening gebrachte verzendkosten voor het teruggezonden product, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument van de herroeping op de hoogte is gesteld, terugbetalen. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met de terugbetaling totdat hij het product heeft ontvangen of, indien dit eerder het geval is, totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
De ondernemer maakt gebruik van dezelfde betaalmethode als de consument voor de terugbetaling heeft gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument gratis.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, doch uitsluitend indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die binnen de herroepingstermijn kunnen plaatsvinden
Overeenkomsten die tijdens een openbare veiling worden gesloten. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstcontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij het recht tot herroeping verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
dienstverleningsovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is opgenomen en niet voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en horeca;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is opgenomen;
Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een bepaalde persoon;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan het zegel na levering is verbroken;
Producten die door hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
verzegelde audio-, video- en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
De levering van digitale content anders dan op een tastbare drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garanties 

De ondernemer dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet heeft uitgevoerd.
Onder extra garantie wordt verstaan elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval van niet-nakoming van zijn deel van de overeenkomst. .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar maakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onmiddellijk terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels. en een opzegtermijn van maximaal één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten niet opzeggen:
opzegging te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde tijd.
In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden, indien de consument zich tegen deze verlenging verzet. kan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand worden opgezegd.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden in geval van verlenging van de overeenkomst tot de reguliere, maar minder dan eenmaal per maand, levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met een beperkte duur voor de reguliere levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling 

Tenzij in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd of, bij gebreke van een bedenktijd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument in algemene voorwaarden nimmer gehouden zijn tot een vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand en de ondernemer hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer heeft een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of niet binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende of afwijkende bepalingen

van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bent u opzoek naar kwalitatief goede en gepesonaliseerde bedrijfskleding voor uw bedrijf?
Ook daarvoor bent u bij Printfreakz op het juiste adres!
Door een goede samenwerking met workwear merken; Clique en Jobman
Kunnen wij u helpen met gepersonaliseerde en kwalitatief uitstekende werkkleding.
Om uw bedrijf nog beter in beeld te brengen, terwijl u zelf de voordelen ervaart van een perfect passende werk-outfit.
We hebben een breed aanbod van werkkleding zodat we aan elke brance de passende kleding kunnen leveren.
Van een schilder tot aan de horeca en van een aannemer tot aan kleding voor winkel of kantoor personeel.
Van hoodies tot polo’s en van mutsen en werkbroeken tot overhemden.

Wij zijn erg benieuwd waarmee we u kunnen helpen en wat de exacte wensen en ideeën zijn.
Zodat we u van passend advies kunnen voorzien om tot de perfecte kleding match te komen.

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak via:

Info@prinfreakz.com
0348-473783

Binnen lopen bij ons mag ook altijd maar een afspraak van te voren maken is vaak net iets handiger.


Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing